Scroll Top
Privacy Policy

VRL SHOP, gevestigd aan de Jacoba van Beierenstraat 29 te (3132 JN) Vlaardingen, in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 71091939 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. Vural, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. VRL SHOP respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, en de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens (AVG).

Deze versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is gedurende de tijd dat u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt. Zodra u het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Gaat u met voornoemde tracking systems niet akkoord, dan plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op apparaat.

Artikel 1 Contactgegevens VRL SHOP

Jacoba van Beierenstraat 29 3132 JN Vlaardingen Nederland 085 – 808 82 85 klantenservice@vrl-shop.nl Erdem Vural is de Functionaris Gegevensbescherming van VRL SHOP. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Artikel 2 Toegang tot de website

De toegang tot de website van VRL SHOP en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 Content

Alle teksten, merken, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluid en alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website naar behoren te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, technische applicaties inbegrepen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 Beheer van de website

Voor het beheren van de website kan VRL SHOP op ieder moment, de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde de website te kunnen updaten, de toegang tot (een deel van) de website schorsen, onderbreken of beperken voor een bepaalde categorie bezoekers en alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

Artikel 5 Niet (voldoende) functioneren van de website

VRL SHOP is nimmer verantwoordelijk voor storingen, problemen, moeilijkheden, onderbrekingen dan wel falen van de website – allen in de ruimste zin van het woord -, waardoor (een deel van) de website niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding maakt dan wel zoekt met de website, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid waarbij u zelf maatregelen dient te treffen ter bescherming van uw apparatuur en gegevens tegen (onder andere) virusaanvallen op het internet. U bent zelf verantwoordelijk voor de website en gegevens die u op internet raadpleegt.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid

VRL SHOP is niet verantwoordelijk voor (juridische) procedures die tegen u worden aangehangen vanwege het schenden van de voorwaarden uit deze privacy policy dan wel vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via het internet. VRL SHOP is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten via het internet dan wel vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring. VRL SHOP is niet verantwoordelijk voor enige schade die u oploopt dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien VRL SHOP betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 7 Te verwerken persoonsgegevens

VRL SHOP verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met identificeerbaar wordt bedoeld een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische of sociale identiteit. Hieronder vindt u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;

Artikel 8 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

VRL SHOP en haar website hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben verkregen van ouders of voogd. VRL SHOP kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. VRL SHOP raadt ouders aan nauw betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen om te voorkomen dat gegevens van hen worden verzameld zonder dat daartoe ouderlijke toestemming is verleend. Indien u toch van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via e.vural@vrl-shop.nl / 06-57313234 zodat wij deze informatie zo spoedig mogelijk kunnen verwijderen.

Artikel 9 Doel en grondslag

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk door VRL SHOP gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen. VRL SHOP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om u indien nodig te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit noodzakelijk is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Om de opdracht over overeenkomst met u te kunnen uitvoeren;
 3. Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 4. Om goederen en diensten bij u af te leveren en deze te kunnen factureren.

Artikel 10 Geautomatiseerde besluitvorming

VRL SHOP neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Onder geautomatiseerde besluitvorming wordt verstaan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van VRL SHOP) tussen zit.

Artikel 11 Bewaartermijn

VRL SHOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. VRL SHOP hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Uw personalia, te weten uw voor- en achternaam en adresgegevens, worden door VRL SHOP gedurende een termijn van 3 jaar bewaard. Het doel hiervan is het gebruiksvriendelijker maken van de website voor u als gebruiker. Tevens is desbetreffende informatie bepalend voor het beoordelen van de mogelijkheid van de bestelling. Zo dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn om een bestelling te kunnen plaatsen en zijn er landen waar een bestelling mogelijk niet naartoe kan worden verzonden.
 1. Uw e-mailadres wordt door VRL SHOP gedurende een termijn van 5 jaar bewaard. Het doel hiervan is erin gelegen dat VRL SHOP grote waarde hecht aan contact met haar gebruikers. VRL SHOP is van mening dat het in het belang van de gebruiker is dat VRL SHOP gedurende 5 jaar contact op kan nemen met gebruiker ofwel omtrent reeds geleverde diensten dan wel om haar op te hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen, producten, diensten of anderszins.
 1. Uw bankrekeningnummer, overige bankgegevens en de door VRL SHOP gemaakte foto’s en video’s worden door VRL SHOP gedurende een termijn van 1 jaar bewaard. VRL SHOP neemt aan dat eventuele (terug)stortingen van bestellingen binnen deze termijn zijn voldaan en dat de foto’s en video’s binnen deze termijn zijn gebruikt voor marketing doeleinden. VRL SHOP hecht grote waarde aan privacy dus hanteert voor het bewaren van de desbetreffende gegevens een kortere bewaartermijn.
 1. Wegens de wettelijke administratieplicht behoudt VRL SHOP zich het recht voor om de facturen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomsten te bewaren voor een duur van 7 jaar.

Artikel 12 Derden

VRL SHOP verstrekt de door haar verwerkte persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u dan wel om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In geval VRL SHOP met een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek wordt benaderd door autoriteiten die persoonsgegevens nodig hebben van bezoeker daar bezoeker wordt verdacht van schending van enige wet- of regelgeving, zal VRL SHOP deze aan hen verstrekken. Nadat desbetreffende gegevens aan de autoriteiten zijn verstrekt vallen de persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen uit deze privacyverklaring.

Artikel 13 Gegevens aanpassen

Conform artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming van gegevensverwerking in te trekken dan wel tegen de verwerking ervan door VRL SHOP s in bezwaar te gaan. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij VRL SHOP een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan sturen naar klantenservice@vrl-shop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u wordt verricht, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen, vragen wij u bij het maken van deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart dan wel onleesbaar te maken. VRL SHOP zal uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken behandelen. VRL SHOP wijst u er tot slot op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Artikel 14 Beveiliging

VRL SHOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice dan wel via klantenservice@vrl-shop.nl.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op de voorwaarden van de privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van het arrondissement waar VRL SHOP gevestigd is, is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens het geval wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

De waardering van vrl-shop.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 140 reviews.
Privacy Instellingen
Onze website kan via uw browser informatie opslaan in de vorm van cookies wanneer u onze website bezoekt. U kunt uw privacyvoorkeuren aanpassen met betrekking tot deze cookies. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde soorten cookies de gebruikservaring op onze website en de aangeboden diensten kan beïnvloeden.
Winkelwagen0
Er zijn geen producten in de winkelwagen
Verder winkelen